רשום פופולרי

בחירת העורך - 2019

שכפול הגנום של הפרחים תורם למגוון המדהים שלהם

Anonim

האבולוציה של צמחים נקטעה על ידי חידושים גדולים, אף אחד לא בולט יותר בין צמחים חיים מאשר הפרח.

פרסומת


צמחים פורחים חשבון עבור הרוב המכריע של מגוון צמחים חיים כוללים את כל הגידולים העיקריים.

Ch have have have have have have have have reviews have have have have reviews have reviews have have have reviews have have reviews have have reviews have have have reviews have have reviews have have have reviews have have have reviews have have reviews have have have reviews have have reviews have have have reviews have reviews have have have reviews have have have reviews have reviews have have have reviews have reviews have have have reviews have have have reviews have reviews have have have reviews have have have reviews have have reviews have have reviews have have reviews have have reviews have have have have reviews have have reviews have have reviews have have have have reviews have have reviews have have have reviews have have have reviews have have have reviews have have have reviews have have reviews have have have reviews have reviews have have have have reviews have have reviews have have reviews have have have reviews have have reviews have have reviews have have reviews have have have reviews have have reviews have have reviews have have have reviews have have reviews have have reviews have have have reviews have have reviews have have reviews have have reviews have have have reviews have have reviews have have have have reviews have have have reviews have have have have reviews have reviews have have have have reviews have have reviews have have have reviews have have have reviews have have reviews have have have have have

שכפול הגנום מספק עותק שני של כל גן יחיד שבו הבחירה יכולה לפעול, דבר שעלול להוביל לצורות חדשות ומגוון גדול יותר.

Reviews have have have have have have have have have reviews have have have reviews have have have have have have have reviews have have have have reviews have have have reviews reviews have have have have have have have reviews have have have reviews have have have have have have have reviews have have have have have Do have Ch Ch have have reviews have reviews Ch reviews reviews have have have have reviews reviews reviews reviews reviews reviews have have have have have have reviews have reviews reviews reviews reviews Ch reviews have have have have have have have reviews reviews reviews reviews have have have have have have have have have have have reviews have have reviews have have have have have reviews have have have reviews have have have have have reviews have reviews reviews have have have have have have have have have Ch have Ch have have have have have have have have have have Ch reviews have have have have have have have have reviews have reviews have reviews have have have have have reviews have have reviews have reviews have have have have have reviews have Ch have have have have reviews have have have have have Ch have have have have reviews have have have have have have have have have Ch have have have have have have have have have have have reviews reviews have have reviews have have have have have have have have have have have Ch have have have על ידי שיא המאובנים במפעל. זה מספק לנו "שעון מולקולרי", שבו אנו יכולים תאריך האירועים האבולוציוניים.

ג'יימס קלארק מבית הספר של אוניברסיטת בריסטול למדעי כדור הארץ, הוביל את המחקר.

Ch reviews have have have have have have have have have have have reviews have have have have have have have have have have reviews have have have have have have reviews have have have have Do have have have have have have have have have Ch have have have have Do have have have have have have reviews have reviews have have reviews have have have have reviews have reviews have reviews have reviews have have have have reviews have reviews have reviews have reviews have have have have reviews have have reviews have have reviews have have reviews have have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have have reviews have have reviews have have reviews have reviews have have reviews have reviews have have reviews have reviews have reviews have have reviews have reviews have have reviews have reviews have have reviews have reviews have have reviews have reviews have have reviews have reviews have have reviews have reviews have have Ch have have have have have have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have reviews have have Ch have have have reviews have have have reviews have have have reviews have have reviews have have have reviews reviews have have have reviews have have reviews have reviews have have reviews reviews have have have have have have

"במקום זאת, שכפול נראה כי התרחשו לפחות 50 מיליון שנים לפני גיוון של צמחים פורחים.

Have have have have have reviews have have have have have have have have have have have reviews have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have

Reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews have have reviews have have reviews have have reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews reviews have

פרופ 'פיליפ דונוגיו, גם הוא מאוניברסיטת בריסטול של בית הספר למדעי כדור הארץ, כתב את המחקר.

Reviews have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have Ch have have have have have have have have reviews reviews have have have have have reviews have have have reviews reviews have have have have reviews have have Ch have have have reviews have reviews have have have reviews reviews have have reviews have have have have reviews reviews have reviews have have have have have reviews have reviews have have have reviews reviews have have have have reviews reviews have Ch have have Ch reviews have have have have have have have have have reviews reviews have have reviews have have have have have have reviews have reviews have have reviews have have have have have reviews have Ch reviews have reviews reviews reviews have have have have have have Ch have have reviews reviews have reviews have Do have have have have have reviews have reviews have have reviews reviews have have have have have have have reviews Ch have reviews have have have have have Ch have have have reviews Ch Do reviews reviews have have have have have have have reviews Ch Ch have have have reviews have have have have reviews have have reviews reviews have have have have have have have have have reviews have have reviews reviews have have reviews have have have have have have have have reviews reviews have have have have have have have have have

"הגישה שלנו תאפשר לנו ולמדענים אחרים להגיע לתחתית היחסים בין שכפול הגנום להצלחה אבולוציונית".

פרסומתמקור הסיפור:

חומרים שסופקו על ידי אוניברסיטת בריסטול . הערה: ניתן לערוך תוכן עבור סגנון ואורך.


עיון ביומן :

  1. ג 'יימס וו קלארק, פיליפ ג' יי Donoghue. מגבילה את העיתוי של שכפול הגנום כולו בהיסטוריה אבולוציונית צמח . ההליכים של החברה המלכותית ב ': מדעי הביולוגיה, 2017; 284 (1858): 20170912 DOI: 10.1098 / rspb.2017.0912